Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Dans och cirkus / Internationellt utbyte och resebidrag

Internationellt utbyte och resebidrag inom dans och cirkus

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Inom dans och cirkus fördelas cirka två miljoner kronor till internationellt utbyte och resebidrag om året, med belopp som vanligtvis varierar mellan 5 000 och 40 000 kronor. Bidrag kan sökas löpande och fördelas fyra gånger per år.

Utbyte i utlandet

För att kunna ansöka om bidrag till utbyte i utlandet krävs inbjudan från mottagande organisation/samarbetspart i det land den sökande ska resa till. Av inbjudan ska framgå vad den sökande ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för (villkor, kostnader). Inbjudan ska bifogas ansökan.

Bidrag till utbyte i utlandet ges för att täcka vissa kostnader relaterade till gästspel, turné, residens eller annan form av arbetsvistelse, workshop, aktivt deltagande i ett evenemang eller dylikt under den aktuella perioden. Kostnader kan till exempel avse resor, transport, boende, måltider, deltagaravgift, lokalhyra, försäkringar, visum. Bidrag kan inte sökas för lön eller arvode.

När flera personer är inbjudna till samma utbyte ska var och en skicka en egen ansökan där utbytets syfte och förväntat resultat beskrivs i relation till den egna konstnärliga verksamheten.

Med turné avses en sammanhängande tidsperiod. När turnéuppehåll innebär hemresa till Sverige ska en ansökan skickas per sammanhängande turnéperiod.

Utbyte i Sverige

Bidrag till utbyte i Sverige ges för täcka vissa kostnader relaterade till att bjuda in konstnärer eller andra konstnärligt verksamma från utlandet till Sverige för samarbete under en sammanhängande tidsperiod. Fokus ska vara den sökandes utbyte av samarbetet. Kostnader kan till exempel avse resor, transport, boende, måltider, lokalhyra, försäkringar, visum. Bidrag kan inte sökas för lön eller arvode.

Resebidrag

Resebidrag ges för att täcka vissa kostnader relaterade till en utlandsvistelse som den sökande gör på eget initiativ och utan inbjudan. Resan kan till exempel syfta till att göra research, gå en kortare kurs eller workshop, besöka en festival/konferens/evenemang som publik eller träffa samarbetspartner. Kostnader kan till exempel avse resor, transport, boende, måltider, deltagaravgift, lokalhyra, försäkringar, visum. Bidrag kan inte sökas för lön eller arvode.

När flera personer avser att genomföra en resa tillsammans ska var och en skicka en egen ansökan där resanssyfte och förväntat resultat beskrivs i relation till den egna konstnärliga verksamheten.

Ansökan

Information om vem som kan söka, hur ansökan bedöms och obligatoriska arbetsprover finns att läsa genom att klicka här.

Bidrag kan beviljas retroaktivt under förutsättning att ansökan skickats in innan utbytet eller resan ägt rum.

Bidrag ges inte till utbyte eller resa som planeras att äga rum under gällande UD avrådan. Information finns att läsa på Utrikesdepartementets hemsida.

Får du avslag på din ansökan kan du lämna in en ny ansökan under förutsättning att förhållanden kring utbytet eller resan har förändrats efter det första beslutet.

Ansökan görs via Konstnärsnämndens e-tjänst eller på pappersblankett.

Bedömning och beslut

Arbetsgruppen för dans och cirkus fattar beslut om internationellt utbyte och resebidrag.

Besluten grundar sig på en bedömning av kvaliteten på den sökandes konstnärliga verksamhet samt det planerade utbytets/resans innehåll.

Vikt fästs vid att sprida bidragen geografiskt såväl vad gäller de sökandes verksamhetsorter som länder utbytet/resan avser. Vikt fästs även vid att sprida bidragen till olika konstnärliga uttryck.

Vid ett utbyte bedöms det som viktigt om platsen och sammanhanget för utbytet kan vara utvecklande för konstnärskapet, och om villkoren som erbjuds från institutionen eller organisationen är rimliga.

Vid samarbetsprojekt där en konstnär bjuder in en eller flera konstnärer till Sverige görs en bedömning av samarbetet och utbytet samt hur det kommer konstnärer i Sverige till godo.´

Beslut meddelas per mejl ca 6 veckor efter sista ansökningsdag. Läs mer under ansökningstider.

Beslut kan inte överklagas.

Utbetalning och skatt

Bidrag till internationellt utbyte och resebidrag betalas ut inom 6 veckor efter beslut till det personliga konto, med dig själv som kontohavare, som angivits i ansökan. Bidraget är skattefritt.

Genomförande och redovisning

Utbytet/resan ska genomföras enligt ansökan. Om utbytet/resan ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden kontaktas omgående. Observera att ändringar måste godkännas före utbytet/resan, annars kan det innebära att bidraget eller en del av det måste återbetalas. Ändringar av ändamål godkänns inte.

Senast en månad efter att utbytet/resan avslutats ska en skriftlig redovisning lämnas till Konstnärsnämnden på särskild blankett som hämtas på följande länk https://www.konstnarsnamnden.se/redovisning

Vid utebliven redovisning kan Konstnärsnämnden ställa krav på återbetalning och det kan komma att påverka dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Uppdaterad: 2020-10-13 Tipsa om sidan

Ansökningstider

 

Reserestriktioner på grund av Covid-19

Bidrag ges inte till utbyte eller resa som planeras att äga rum under gällande UD avrådan, se information på Utrikesdepartementets hemsida.

Bidrag ges inte till utbyte I Sverige som omfattas av inreseförbud till EU via Sverige, se information på Regeringskansliets hemsida

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se