Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2012

Regeringsuppdrag 2012

Kulturella och kreativa näringar
Konstnärsnämnden ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kulturella och kreativa näringar.

Bedömningen ska avse dels resultaten av respektive myndighets eller institutions hittills genomförda och pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer. Bedömningen ska avse både insatser inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och andra insatser. I uppdraget ingår också att bedöma hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan vidareföras fr.o.m. 2013.

Riksantikvarieämbetet ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2012.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen
Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Internationellt kulturutbyte på musikområdet
Konstnärsnämnden ska utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.
Konstnärsnämnden ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 oktober 2012. En delredovisning ska lämnas den 1 mars 2014.
 
Det statliga stödet till arrangörer inom musikområdet
Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska i samråd med Statens musikverk kartlägga och analysera arrangörsverksamheten på musikområdet. Analysen ska bl.a. omfatta uppnådda resultat inom det statliga området samt bedömningar om hur det nuvarande statliga stödet, inom befintliga budgetramar och utifrån de kulturpolitiska målen, kan vidareutvecklas för att öka tillgången av musik av hög kvalitet och för att bättre svara mot behoven inom musiklivet.
 
Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska gemensamt redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 januari 2013.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
Konstnärsnämnden ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.
Uppdaterad: 2014-09-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se