Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2013

Regeringsuppdrag 2013

Kulturella och kreativa näringar
Konstnärsnämnden ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen
Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet
Konstnärsnämnden ska utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.

Konstnärsnämnden ska lämna en delredovisning 1 mars 2014 och en slutlig redovisning den 1 mars 2015.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
Konstnärsnämnden ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering.

Plan för jämställdhetsintegrering
Konstnärsnämnden ska ta fram en plan för hur myndighetens verksamhet ska utvecklas för att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Det innebär att säkerställa att regeringens politik och därmed myndighetens verksamhet tillgodoser behov, rättigheter och intressen hos både kvinnor och män. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens arbete efter 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

Uppdaterad: 2015-01-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se