Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2014

Regeringsuppdrag 2014

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. Bland annat genomfördes ett seminarium i samarbete med Nätverkstan.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden ska utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheter från Iaspis och Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram.  Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer. . En  delredovisning lämnades den 1 mars 2014. Konstnärsnämnden lämnade en slutlig redovisning den 1 mars 2015.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Konstnärsnämnden ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Konstnärsnämndens plan för jämställdhetsintegrering (dnr Ku2013/1850/KO).

För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 670 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområdet 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhets-insatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän

Konstnärsnämnden ska ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet kan utformas. uppdraget ska ske i samråd med Statens kulturråd, Sveriges författarfond och andra berörda aktörer som har kunskap om litteraturområdet och de litterära upphovsmännens situation. Utgångspunkt för uppdraget är regeringens bedömning i propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3). En delredovisning lämnades in den 1 maj 2014.  Konstnärsnämnden   slutredovisade uppdraget den 22 februari 2015 till Regeringskansliet.

Statens insatser för dansen 

Konstnärsnämnden ska i samverkan med Statens kulturråd analysera och bedöma hur statens nuvarande insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov. Uppdraget ska redovisas i en gemensam delrapport till Regeringskansliet senast den 15 maj 2014.

Översynen slutredovisades den 15 november 2014.  

 Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Konstnärsnämnden ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan lämnades den 30 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd. Slutredovisningen lämnades in den 1 mars 2015.

Svenskt dansliv och Cullbergbaletten

Riksteatern ska redovisa hur Cullbergbaletten kan utveckla sin verksamhet konstnärligt och publikt och samtidigt ge utrymme för unga koreografer. Även kostnaderna för Cullbergbalettens verksamhet ska belysas. En redovisning av uppdraget och en plan för den fortsatta verksamheten ska lämnas senast den 1 april 2014 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Dialog ska ske med Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden.

Representation i OMC-grupp som arbetar med residens för konstnärer under EU-kommissionens Arbetsplan för kultur 2011-2014

Konstnärsnämnden ska som svensk representant medverka i en OMC-grupp med uppgift att på policynivå formulera en manual för förberedelse, organisering och uppföljning av residensverksamhet inom konstområdena samt etablering av nätverk och stödordningar. Arbetet ska speciellt fokusera på kapacitetsuppbyggnad och att reducera obalanser i inkommande och utgående utbyten. 

Musiken och jämställdheten

Konstnärsnämnden ska tillsammans med Statens Kulturråd samverka med Statens Musikverk i deras regeringsuppdrag om ökad jämlikhet inom musikområdet. Uppdraget löper under perioden 2011-2014. Uppdraget redovisas av Statens Musikverk. Musikverkets slutredovisning lämnades in i februari 2015.

Kulturbryggan inrättas i Konstnärsnämnden

20 februari gav regeringen Konstnärsnämnden i uppdrag att förbereda för Kulturbryggan ska bli ett särskilt beslutande organ inom myndigheten. Kulturbryggans verksamhet, som är en försöksverksamhet 2011-2014, blir därmed permanent från och med 2015. Uppdraget ska delredovisas den 25 april och slutredovisas den 15 november 2014.

Uppdaterad: 2016-03-07 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se