Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Regeringsuppdrag / Regeringsuppdrag 2015

Regeringsuppdrag 2015

Kulturbryggan

Regeringen uppdrar åt Konstnärsnämnden att förbereda inordnandet av den verksamhet som bedrivs av kommittén Kulturbryggan (Ku 2010:04). Verksamheten ska vara inordnad som ett särskilt beslutsorgan fr.o.m. den 1 oktober 2015.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Myndigheten ska utgå från att det fr.o.m. 2016 finns förvaltningsanslag och ett bidragsanslag för verksamhetens finansiering.

Regeringen kommer senare att utse ordförande och ledamöter i det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan.

Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan ska ansvara för sina beslut. Konstnärsnämndens ledning ska i sin tur ansvara för att Kulturbryggans verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redo¬ visas på ett tillförlitligt sätt. Kulturbryggan ska ges så stort oberoende som möjligt att verka som ett fristående komplement till övrig statlig bidrags givning.

I uppdraget ingår att förbereda och inrätta en kansliverksamhet som ska ha till uppgift att förbereda och verkställa de beslut som det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan fattar. I arbetet ska myndigheten i lämpliga delar utgå från de erfarenheter som framgår av delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) och rapporten Kulturbryggan 2011-2012 (Ku 2010:04:2013/2) och årsrapporterna för 2013 och 2014.

Konstnärsnämnden ska redovisa arbetet med de strategiska insatser, t.ex. personal- och lokalfrågor, som är nödvändiga för en ändamålsenlig och effektiv inordning av Kulturbryggans verksamhet som ett särskilt beslutsorgan fr.o.m. den 1 oktober 2015.

Konstnärsnämnden ska hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat löpande. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regerings¬ kansliet (Kulturdepartementet) senast den 25 augusti 2015.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden ska den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna en slutlig redovisning för arbetet med att utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhets- integrering 2013–2014 (dnr Ku2013/1850/KO) ska Konstnärsnämnden redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och de nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:13).

Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

Konstnärsnämnden ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän

Konstnärsnämnden ska ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet kan utformas. Uppdraget ska ske i samråd med Statens kulturråd, Sveriges författarfond och andra berörda aktörer som har kunskap om litteraturområdet och de litterära upphovsmännens situation.

Konstnärsnämnden slutredovisade uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 22 februari 2015.

Uppdaterad: 2016-03-07 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se