Till Startsidan(AccessKey: 1)
Startpage / Om webbplatsen

Om webbplatsen

Konstnärsnämndens verksamhet

Konstnärsnämnden har två uppdrag inom konstnärspolitiken. Båda rör yrkesverksamma konstnärer som är verksamma eller bosatta i Sverige.

Inom sitt bevakningsuppdrag samlar och sammanställer Konstnärsnämnden information om ekonomiska och sociala villkor för de yrkesverksamma inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden rapporter och utredningar är ett underlag för regeringens förslag och initiativ inom konstnärspolitiken. I uppdraget ingår också att nämnden ska verka för att statens olika myndigheter inom sina verksamheter tar den hänsyn till konstnärers särskilda villkor som de ofta är ålagda att göra. Utformningen och tolkningen av reglerna inom trygghetssystemen  är ett viktigt område i denna del av bevakningsuppdraget. Konstnärsnämnden informerar också om hur konstnärer kan hitta rätt information om skatter, försäkringar, bidrag och företagande.

I sitt stödjande uppdrag fördelar Konstnärsnämnden statens stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena.

Stödet riktas till yrkesverksamma konstnärer, i första hand sådana utan fast anställning. Vägledande vid fördelningen är den konstnärliga kvaliteten på de sökandes arbete, omfattningen av den konstnärliga verksamheten och behovet av ekonomiskt stöd. Den som genomgår konstnärlig grundutbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola, beviljas inte stipendier eller bidrag. Vid fördelningen skall konstnärer från olika delar av landet och företrädare för olika genrer, stilar och tekniker komma i fråga.

För att tilldelas stipendier och bidrag skall man ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller vara stadigvarande bosatt i landet. (Utländska bild- och formkonstnärer kan dock inbjudas till vistelse vid Iaspis, se nedan.)

Organisation

Konstnärsnämnden leds av en styrelse bestående av högst elva ledamöter. De utses av regeringen, varav fem efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer. Ordförande i styrelsen är Gunilla Kindstrand.

Besluten om fördelning och bidrag fattas av Bildkonstnärsfondens styrelse och av nämndens tre arbetsgrupper, dvs. arbetsgruppen för komponister, arbetsgruppen för musiker och sångare samt arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer. Bildkonstnärsfondens styrelse utses av regeringen och består av högst tretton ledamöter, varav sju utses efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer. Arbetsgrupperna består av 8-12 ledamöter och utses av nämndens styrelse.

För att stödja svenska bild- och formkonstnärers internationella kontakter har nämnden inrättat Iaspis. Dess verksamhet omfattar ett internationellt ateljéprogram i Sverige, stöd för utställningar och arbetsvistelser i utlandet för konstnärer som är verksamma i Sverige, samt en publik verksamhet med föreläsningar, utställningar och publikationer.
 
Konstnärsnämnden har 17 anställda, 11 av dessa arbetar på nämndens kansli och sex på IASPIS. Kanslichef är Ann Larsson.

Stipendier och bidrag

Konstnärsnämnden stödjer konstnärer genom olika former av stipendier och bidrag, som arbetsstipendier, projektbidrag, resebidrag och bidrag till internationellt kulturutbyte. Sammanlagt behandlar nämnden cirka 7 000 ansökningar per år.

Vidare utser Konstnärsnämnden innehavare av statlig inkomstgaranti för konstnärer.

Förordningar

Nämndens verksamhet regleras i Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden (SFS 1997:1153), Förordning om Sveriges bildkonstnärsfond (SFS 1982:600), Förordning om bidrag till konstnärer (SFS 1976:528), Förordning om vissa särskilda insatser på kulturområdet (SFS 1989:500), Förordning om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. (SFS 1992:542) och Förordning om inkomstgarantier för konstnärer (1976:504).

 
Updated: 2017-04-19 Tell a friend