Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Projektbidrag inom dans och cirkus

Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Vad kan du söka för?

Projektbidrag kan sökas för att skapa nya verk, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya idéer. Du kan söka för projekt där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer, eller med andra yrkesgrupper. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, exempelvis lön/arvode till dig själv och övriga medverkande, lokalhyra, material, produktionskostnader eller resor. Ansökningsbudgeten ska beräknas inklusive moms. Om du söker för ett projekt som redan är påbörjat kan du enbart ta med kostnader som ligger framåt i tiden från det att beslut fattas. Stöd ges inte till turnékostnader av färdigproducerade verk.

Ansökan

Projektbidrag kan sökas en gång om året. Se ansökningstider.

Information om vem som kan söka, hur ansökan bedöms och obligatoriska arbetsprover finns att läsa genom att klicka här.

Ansökan görs via Konstnärsnämndens e-tjänst eller på ansökningsblankett.

Bedömning och beslut

Beslut fattas av Arbetsgruppen för dans och cirkus och grundar sig på en bedömning av kvaliteten på den sökandes konstnärliga verksamhet samt innehållet i ansökan. Vikt läggs även vid att sprida bidragen till konstnärer bosatta i olika delar av landet och inom olika konstnärliga uttryck. Beslut kan inte överklagas.

Utbetalning och skatt

Utbetalning sker mot rekvisition och görs till den sökandes personliga konto. Projektbidrag är en skattepliktig inkomst för mottagaren och måste rekvireras ut samma kalenderår som det beviljas.

Vid överföring av projektbidrag till juridisk person bör ett skriftligt avtal tecknas mellan bidragsmottagaren och den juridiska personen om projektets genomförande. Bidragsmottagaren är ansvarig gentemot Konstnärsnämnden för redovisningen av bidraget.

För konstnärer som bedriver momspliktig verksamhet får moms lyftas trots att det inte är moms på projektbidraget. Detta gäller under förutsättning att inköpen har ett direkt och omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten för vilken du ska redovisa moms.

Mer information finns att läsa på Konstnärsguiden.

Redovisning

Senast en månad efter att projektet (eller den del av projektet som bidraget avser) avslutats ska projektet redovisas till Konstnärsnämnden. Redovisningen görs på särskild blankett som finns att ladda ned på http://www.konstnarsnamnden.se/redovisning.

Vid utebliven redovisning kan Konstnärsnämnden ställa krav på återbetalning och det kan komma att påverka dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Bidragsmottagaren ska följa lagar och regler för bokföring, redovisning och inbetalning av skatt.

Mottagaren av projektbidraget ska på begäran av Konstnärsnämnden kunna lämna en fördjupad ekonomisk redovisning över hur projektbidraget har använts.

Uppdaterad: 2020-10-13 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se