Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbetsstipendium inom dans och cirkus

Arbetsstipendier ska ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till egna arbets- och levnadsomkostnader under en arbetsperiod, till investeringar, kompetensutveckling eller arbetslokaler.

Arbetsstipendium utlyses en gång per år, se ansökningstider. Det kan beviljas för ett, två eller fem år. Inom dans fördelas främst ettåriga arbetsstipendier. Beloppet för ett- och tvåårigt arbetsstipendium inom dans är för närvarande 100 000 kronor och är skattefritt. Ett femårigt arbetsstipendium är på tre basbelopp per år (för närvarande 144 900 kr per år) och är skattepliktigt.


Vem kan söka?
Arbetsstipendium kan sökas av enskilda yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses personer som livnär sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid. För att komma ifråga ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i landet.

Du som är verksam inom samtida cirkus ska söka arbetsstipendium inom dans och cirkus. Är du verksam som clown eller inom traditionell cirkus söker du inom teater.

Kriterier, bedömning och beslut
Beslut fattas av Arbetsgruppen för dans och cirkus och grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Vikt läggs vid att sprida stipendierna till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck. Beslut kan inte överklagas.

Arbetsstipendium delas inte ut till den som:

• studerar mer än 50 %
• fått arbetsstipendium under tv år i följd under  närmast föregående år
• har en anställning inom Musik-, Teater- eller Dansalliansen
• har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs

Ansökan
Ansökan görs digitalt på Konstnärsnämndens hemsida genom att logga in med e-legitimation. Det är också möjligt att i undantagsfall skicka ansökan per post eller e-post.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du ladda ned ansökningsblanketten under utlysningsperioden och fylla i den på dator. Undertecknad ansökan skickas per post till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm eller e-post till info@konstnarsnamnden.se

Komplett ansökan inklusive arbetsprover (max 2 st) och bilagor (max 5 st) ska vara Konstnärsnämnden tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Arbetsprov
Uppladdat arbetsprov i form av videomaterial är obligatoriskt. Vid digital ansökan ska du ladda upp 1-2 videofiler om max 250 MB sammanlagt (format .mp4 eller .mov). Om ansökan skickas per post eller e-post mejlas arbetsprov med samma kriterier som ovan till dansochcirkus@konstnarsnamnden.se

Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap och bör inte vara äldre än 3 år. Det är viktigt att du kan identifieras om du är med i materialet, i synnerhet om arbetsprovet avser arbete i grupp.

Länkar till videomaterial på till exempel Vimeo, Youtube eller hemsida kan bifogas som bilaga till ansökan men ersätter inte uppladdat arbetsprov eftersom länkar inte är arkivbeständiga. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

Ta kontakt med kansliet i god tid om du har frågor om arbetsprover.

Utbetalning, skatt och sjukpenningsgrundande inkomst
Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det personliga konto, med dig själv som kontohavare, som angivits i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande. Observera att arbetsstipendier inte ligger till grund för sjuk- eller föräldrapenning. Mer information finns på Konstnärsguiden under Stipendier och bidrag.

Redovisning
För arbetsstipendium krävs ingen redovisning.

Uppdaterad: 2022-01-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se