Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier och bidrag / Beskattning av stipendier och bidrag

Beskattning av stipendier och bidrag

Skattelagstiftningen definierar inte vad som ska anses vara ett stipendium. Att ett bidrag kallas för stipendium behöver inte innebära skattefrihet.

Skattefria stipendier

Utbildning
Ett stipendium som mottagaren får för sin utbildning är skattefritt.

För andra ändamål än utbildning
Ett stipendium som är avsett för annat ändamål än utbildning är också skattefritt om det:  

  • inte är periodiskt (dvs. utbetalas under max 2 år i följd), ett s.k. punktstipendium 
  • inte är ersättning för redan utfört eller kommande arbete för utbetalarens  räkning. Det får alltså inte finnas någon motprestation till stipendiegivaren (annat än någon form av rapport)

Priser och liknande belöningar
Priser, t.ex. ett litteraturpris eller ett musikpris, som lämnas som uppmuntran och erkänsla är enligt praxis skattefria. Det förutsätter dock att priset eller belöningen inte utgör ersättning för en motprestation och att det inte finns något anställningsliknande förhållande mellan givaren och mottagaren. Man kan se det som att priset är en ersättning för något som pristagaren redan har utfört och inte är en ersättning för något som ska göras.

(Konstnärsnämndens ett- och tvååriga arbetsstipendier är exempel på skattebefriade stipendier. De är punktstipendier utan krav på motprestation.) 

Skattepliktiga stipendier

Motprestation
Ersättning som förutsätter en motprestation till stipendiegivaren är i princip alltid skattepliktigt, oavsett vad givaren väljer att kalla det för. Det går alltså inte att komma runt beskattningen för en ersättning genom att bara kalla den för stipendium.

(Konstnärsnämndens projektbidrag är inte ett stipendium utan ett ekonomiskt bidrag för att möjliggöra en konstnärlig idé eller projekt och är därför skattepliktigt).

Periodiska stipendier
Stipendier som utbetalas i mer än två år (utbetalningar) i följd, är inkomstskattepliktiga för mottagaren. Detta gäller dock inte för utbildningsstipendier som t.ex. det som beskrivs under rubriken ”Skattefria stipendier” ovan. 

Som exempel på skattepliktiga stipendier kan nämnas Konstnärsnämndens långtidsstipendier.

Stipendier från arbetsgivare eller uppdragsgivare
Stipendier som utbetalas av en arbetsgivare till en (nuvarande) arbetstagare "smittas” av anställningsförhållandet och anses vara lön. Detta innebär att sådana stipendier i princip aldrig kan vara skattefria, inte ens i fråga om utbildningsstipendier. Samma sak kan gälla i förhållande mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Läs mer om stipendier på Skatteverket hemsida samt rättslig vägledning

Uppdaterad: 2020-01-10 Tipsa om sidan
Exempel på motprestation

Om du t.ex. får ett stipendium för att göra en reportageresa blir stipendiet skattepliktigt om du som motprestation ska leverera ett reportage till den som gett dig stipendiet eller till någon som har intressegemenskap med denna.

Om det däremot rör sig om ett resestipendium (t.ex. ett resebidrag från Konstnärsnämnden) där det  endast  efterfrågas en reserapport till stipendiegivaren om hur resan varit är det skattefritt.

Observera att när ett stipendium är skattefritt får man inte heller göra avdrag i deklarationen för sina kostnader i samband med resan.

Ett annat exempel på där motprestation krävs är Konstnärsnämndens projektbidrag. Dessa är därför alltid skattepliktiga. Se mer under rubriken "Att deklarera stipendier".

   

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se