Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbeta och bo utomlands / Skatter och deklaration

Skatter och deklaration vid arbete utomlands

Tidslängden på arbetet som utförs utomland påverkar regelverket.

Inkomster i utlandet

Konstnärsnämnden försöker här ge en generell information om vad som kan hända när man arbetar och bor utomlands. Utgångspunkten är att när du arbetar eller bor utomlands ska du ta upp dina utländska inkomster i din svenska deklaration och betala skatt för dem här i Sverige. Men det finns undantag. En inkomst kan vara undantagen från beskattningen i Sverige antingen pga. av våra egna interna regler eller pga. av skatteavtal med andra länder. Det saknar betydelse om lönen utbetalats i Sverige eller i utlandet.

Även om du inte ska betala skatt på inkomsten i Sverige så ska du ändå uppge i din deklaration att du har haft inkomsten.

Det kan vara bra att känna till att oavsett hur länge du bor och jobbar utomlands, så blir du aldrig av med ditt svenska medborgarskap.

Egenföretagare

Om du är bosatt i Sverige och har enskild firma ska du redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala skatt i Sverige, även för sådan näringsverksamhet som utförs i annat land. Näringsverksamhet som bedrivs i utlandet är som regel skattepliktigt i Sverige men undantag finns, t.ex. genom skatteavtal med det andra landet. Kontakta Skatteverket om du är osäker.

Bedriver du näringsverksamhet från ett fast driftsställe i ett annat land kan du bli skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i det landet.

Om du har aktiebolag så är det ditt bolag som sänder ut dig som anställd till annat land. Här gäller huvudregeln att ditt företag som arbetsgivare betalar skatt fullt ut i Sverige och du som utsänd arbetstagare med svensk arbetsgivare betalar skatt i Sverige. I egenskap av anställd i ditt bolag, Se vidare under rubriken Anställd nedan.

Anställd

Jobba utomlands i mindre än sex månader
Om du är bosatt i Sverige och jobbar tillfälligt utomlands i kortare tid än sex månader ska du betala skatt fullt ut i Sverige. Inkomsten är normalt också skattepliktig i arbetslandet om du arbetar för en arbetsgivare som hör hemma där. Är du däremot anställd av en svensk arbetsgivare så är arbetsinkomsten generellt inte skattepliktig i arbetslandet, utan ska skattas som vanligt i Sverige. I de fall du ska betala skatt i arbetslandet som anställd kan Sverige, normalt sett, avräkna den skatt du betalat i utlandet från den svenska skatten.

Avräkning av utländsk skatt-Skatteverket

Arbete kortare än sex månader-Skatteverket

Jobba utomlands i mer än sex månader (sexmånadersregeln)
Du kan enligt den så kallade sexmånadersregeln bli befriad från att betala skatt i Sverige på din utländska anställningsinkomst. Förutsättningarna är att du har en anställning som gör att du vistas i ulandet i mer än sex månader och att anställningsinkomsten beskattas i arbetslandet. Du kan under denna period arbeta i flera länder och för olika arbetsgivare. Det avgörande är att du betalar inkomstskatt på din lön i arbetslandet enligt det landets lagstiftning och i enlighet med de skatteavtal som gäller. 

Det är Skatteverket som avgör om du kan få skattebefrielse enligt denna regel. För att få befrielse måste du kunna visa för Skatteverket att och hur mycket du har betalat i skatt i arbetslandet. Se till att få ett kvitto eller ett intyg om detta från arbetslandets beskattningsmyndighet.

Jobba utomlands i mer än ett år (ettårsregeln)
Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket. Även om din anställningsinkomst inte har beskattats i arbetslandet kan du ändå få skattebefrielse i Sverige enligt ettårsregeln. Men du måste ha varit anställd och vistats i utlandet minst ett år.

Till skillnad från vad som gäller för sexmånadersregeln ska du ha arbetat i ett och samma land. Dessutom krävs att skattebefrielsen i arbetslandet beror på att bestämmelser om beskattning saknas, att arbetslandets interna lagstiftning undantar inkomsten från beskattning eller på grund av avtal eller genom särskilt beslut av myndighet i landet ifråga. Med ”avtal” avses t.ex. proceduravtal som ingås med biståndsländer och avser biståndsarbete och liknande eller avtal med statshandelsländer.

Om skattebefrielsen i arbetslandet däremot beror på bestämmelser i skatteavtal som Sverige ingått med det aktuella landet, gäller inte ettårsregeln. Det är du som skattskyldig som ska kunna visa med intyg eller motsvarande att du har blivit skattebefriad i arbetslandet enligt ettårsregeln.

Dubbelbeskattning

Det finns risk för att dina inkomster beskattas två gånger om du t.ex. bor i ett EU-land men arbetar i ett annat (gränsarbetare) eller är utstationerad utomlands för en kortare period. 

I de här fallen omfattas du alltid av skattereglerna i bosättningslandet, men du kan också behöva betala skatt i det andra landet. Som tur är har många länder dubbelbeskattningsavtal, så att du ska slippa betala skatt två gånger på samma inkomst.

Anmäl förändring

Om du redan från början vet att din anställning utomlands kommer att leda till skattefrihet i Sverige så kan du ansöka hos Skatteverket om ändrad beräkning av A-skatt. Förutsättningen för att tillämpa denna regel är att vistelsen är sammanhängande i sex månader och du får endast göra kortare avbrott i din utlandsvistelse. Mer detaljerad information om detta hittar du i ”Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands”.

Som huvudregel omfattas du av socialförsäkringen i det land du arbetar och eventuella socialavgifter erläggs av din arbetsgivare i det landet. Se vidare under Konstnärsguidens rubriker -Föräldraförmåner och - Sjukersättning. Även beträffande A-kassan gäller att du är försäkrad i det land du jobbar. Se vidare under Konstnärsguidens rubrik Arbetslöshetsförsäkring.

Om du flyttar hem igen efter en utlandsvistelse på mer än ett år, kontakta Skatteverket omedelbart och skriv in dig i Sverige om du har varit utskriven. 

Sammanfattande checklista

Utomlands kortare tid än 6 månader
Då ska du betala skatt för din utlandsinkomst i Sverige, och din utländska skatt räknas av.

Utomlands längre tid än 6 månader
Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader, och betalar skatt i arbetslandet, kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige för din anställningsinkomst.

Utomlands längre tid än 1 år
Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige.

För dig som bor i Sverige och jobbar i ett annat nordiskt land
Arbetar du i ett nordiskt land är huvudregeln att du betalar skatt endast i arbetslandet från första dagen. Din nordiska arbetsgivare betalar också dina socialavgifter i arbetslandet. Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet.

Egenföretagare
Om du är bosatt i Sverige och har enskild firma ska du normalt redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala all skatt i Sverige, även för de delar av din näringsverksamhet som har utförts utomlands.

Bedriver du en självständig näringsverksamhet från ett fast driftsställe i ett annat land kan du dock välja att bli skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i det landet. Bedriver du en självständig näringsverksamhet från ett fast driftsställe i ett annat land kan du dock välja att bli skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i det landet.

 

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

Exempel - Dubbelbeskattning för arbete i Danmark:

Sofia är musiker och blev i början av året anställd på Det Kongelige Teater i Köpenhamn för att delta i en uppsättning. Eftersom Sofia bor i Malmö har hon hela tiden varit bosatt i Sverige och istället pendlat till Köpenhamn fyra dagar i veckan. En dag i veckan har hon övat på egen hand hemma i sin lägenhet.

Huvudregeln i det nordiska skatteavtalet är att man ska betala inkomstskatt i det land som man arbetar i. För Sofias del innebär det att beskattningen för anställningen på Det Kongelige Teater sker i Danmark.

Eftersom Sofia är bosatt i Sverige kommer hon även att bli beskattad i Sverige för inkomsten. Hon måste därför begära avräkning för den skatt som hon har betalat i Danmark.

Exempel - Beskattning av enskild firma för uppdrag i Belgien

Under ett besök i somras i Sverige uppmärksammade chefen för ett belgiskt teaterförlag en svensk pjäs som sattes upp på en teaterscen i Östergötland. Adam som var regissör för den svenska uppsättningen fick i uppdrag av det belgiska teaterförlaget att anpassa föreställningen till en scen i Belgien samt regissera pjäsen.

Adam har enskild firma. Regiarvodet som teaterförlaget och Adam kom överens om omfattade både Adams upphovsrättsliga insats och arbete i form av fem veckors arbete på plats i Belgien. Adam fakturerade i höstas en fast summa för regiarvodet.

Den ersättning som Adam fick för regiarbetet beskattas fullt ut i Sverige. Ersättningen för resor, hotell, måltider och eventuellt traktamente, liksom de avdrag Adam kan utnyttja, bedöms och beskattas också enligt svensk lagstiftning.    

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se