Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbeta och bo utomlands / Föräldraförmåner

Föräldraförmåner vid arbete utomlands

Anmäl din utlandsvistelse

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Om du har rätt till förmåner under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Om din utlandsvistelse förlängs ska du så snart du vet om det anmäla det till Försäkringskassan.

Om du flyttar hem igen efter en längre tids utlandsvistelse kontakta Skatteverket omedelbart och skriv in dig i landet om du varit utskriven. 

Anställd

Föräldrapenning och barnbidrag
 Om du har barn och arbetar inom EU/EES-land eller Schweiz kan du ha rätt till föräldrapenning eller dess motsvarighet från det land du arbetar i. Det är de nationella reglerna i det land du flyttar till som avgör om du har rätt till ersättning. Om krav ställs på att du ska ha bott eller arbetat i det landet en viss tid får du tillgodoräkna dig den period du arbetat i Sverige. Det gäller även omvänt när du flyttar hem till Sverige igen.

Det som just har beskrivits är huvudregeln. När ett par med barn bor och arbetar i olika länder inom EU/EES-området eller Schweiz blir det mer komplicerat. Rätt till ersättningar/bidrag bedöms då utifrån respektive förälders arbetsort eller från vilket land pension erhålls ifrån. Var barnet är bosatt kan också ha betydelse.

Se närmare på Försäkringskassan.

Beträffande ersättningsnivåer så gäller att det land som ska betala ut förmånerna betalar ut samma ersättning som för övriga medborgare i det landet. Om ett annat land ansvarar för förmånerna i andra hand och ersättningen där är högre utgår ett tilläggsbelopp. Resultatet blir att föräldrarna totalt får det belopp som det finns rätt till i det land som har högst förmåner av de två länderna.

Om det finns rätt till förmåner från mer än ett land för samma barn och under samma period så samordnas förmånerna så att du inte riskerar att stå utan alternativt får dubbel ersättning.

Särskilt om barnbidrag
Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn kan välja vem som ska uppbära barnbidraget. Om föräldrarna inte angivit annat betalas barnbidraget i Sverige ut till mamman. Från den 1 mars 2014 kommer, om inget annat angetts barnbidraget betalas till båda föräldrarna (gäller endast nya ärenden). Om en av föräldrarna jobbar i ett annat land och därför omfattas av det landets socialförsäkringssystem kan föräldern inte få barnbidrag från Sverige. Respektive förälders rätt till barnbidrag kommer då att prövas i det land de arbetar.

Utsänd av din arbetsgivare och egenföretagare
I regel är du försäkrad i det land du arbetar i oavsett du är anställd eller egenföretagare, men det finns undantag. Om din svenska arbetsgivare har sänt dig till annat land för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning, gäller fortfarande den svenska socialförsäkringen inklusive arbetsskadeförsäkringen. För att en arbetstagare ska kunna kvarstå i det utsändande landets lagstiftning ska arbetstagaren ha omfattats av det landets lagstiftning 1 månad före utsändning. Detta gäller även egenföretagare som istället kan sända ut sig själva under en begränsad period.

För att du som anställd ska kunna vara fortsatt försäkrad i Sverige krävs:

 • att arbetet utomlands är tillfälligt. Utsändningsreglerna fastställer att en utsändningsperiod ska vara avsedd att pågå längst i 24 månader och att det inte finns några möjligheter till förlängning av utsändningen utöver dessa 24 månader
 • att det finns ett direkt anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det innebär t.ex. att det är den sändande arbetsgivaren som ansvarar för och styr arbetets art
 •   för att en arbetstagare ska kunna kvarstå i det sändande landets lagstiftning krävs att arbetstagaren omfattats av det landets lagstiftning en månad i förväg
 • att du inte sänds ut för att ersätta någon annan utsänd person

För att du som egenföretagare ska kunna vara fortsatt försäkrad i Sverige krävs:

 • att arbetet utomlands är tillfälligt, i första hand inte längre än 24 månader.  Det är möjligt att dela upp de 24 månaderna i mindre delar, vilket innebär att man då kan ansöka om en förlängning upp till de 24 månaderna.
 • att du i betydande omfattning varit verksam som egenföretagare i Sverige under minst 2 månader innan du tar uppdraget utomlands
 • att omfattningen och tiden för utlandsarbetet är bestämt på förhand och kan styrkas genom relevanta avtal
 • att det arbete du kommer att utföra utomlands är liknande det arbete du utför i Sverige
 • att din egen verksamhet i Sverige upprätthålls så att det finns möjlighet att återuppta den efter utlandsarbetet.

Om en egenföretagare inte uppfyller ovanstående anses han eller hon bedriva verksamhet som egenföretagare i medlemsstat och omfattas då av den statens lagstiftning.

Utsändningen innebär att de rättigheter och skyldigheter som personen, arbetsgivaren eller egenföretagaren har i det utsändande medlemslandet kvarstår. Det gäller t.ex. skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter för det arbete som utförs, men även rätten att få förmåner från det medlemslandet. Det gäller om personen uppfyller bestämmelserna enligt de nationella förmånsreglerna.

Ett villkor ytterligare är att du har fått ett intyg från Försäkringskassan som visar att du inte ska betala sociala avgifter i det land du arbetar i. Myndigheterna i det land du arbetar i måste också godkänna att du undantas från landets egen försäkring.

Se närmare på Försäkringskassan.

Läs gärna också på den nordiska socialförsäkringsportalen.

(Nordisk socialförsäkringsportal har sammanställts av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna)

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

Exempel - familjeförmån:

Lina och Peter bor i Sverige och har en treårig son, Sverre. Peter påbörjar en anställning som regissör i Berlin, Lina och Peter stannar kvar i Sverige, eftersom Lina har fast jobb på en teater. Peters arbete medför att det är Tyskland som ska bedöma rätten till s.k. EU-familjeförmåner för Peters barn. Med andra ord som om Sverre bodde med honom i Tyskland.

Om det finns rätt till föräldraförmåner för Sverre från både Sverige och Tyskland är det Sverige som i första hand ska betala ut förmåner. Det beror på att rätten till förmåner baserar sig på samma grund, dvs. att båda föräldrarna arbetar och att Sverre bor i Sverige.

Exempel – föräldraledighet och föräldrapenning för arbete och bosättning i Finland:

Roger och Stina är dansare. De flyttade till Finland under förra året i samband med att Roger fick en anställning på Finlands Nationalopera i Helsingfors. Stina har däremot ingen anställning som dansare.

Roger och Stina väntar nu sitt första barn. Roger uppfyller genom sin tvååriga anställning på Nationaloperan kraven för att omfattas av den finländska socialförsäkringen. Deras flytt anses även innebära stadigvarande boende i Finland. Som medföljande familjemedlem omfattas Stina av socialförsäkringssystemet i Finland tack vare att dessa villkor är uppfyllda.

Vid beräkningen av föräldrapenningen tas endast hänsyn till inkomster intjänade i Finland. Om någon av föräldrarna inte har några inkomster i Finland betalas det bara ut ett minimibelopp ut till den föräldern.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se