Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbeta och bo utomlands / Sjukersättning

Sjukersättning vid arbete utomlands

Samordningsreglerna för sjukersättning skiljer mellan förmåner av två slag; kontantförmåner och vårdförmåner. Vårdförmåner innefattar hälso- och sjukvård, läkemedel och sjukhusvistelse samt direkta betalningar för att ersätta kostnader. Kontantförmåner är normalt avsedda att ersätta inkomstbortfall.

Anmäl din utlandsvistelse

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Om du har rätt till förmåner under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Om din utlandsvistelse förlängs ska du så snart du vet om det anmäla det till Försäkringskassan.

Om du flyttar hem igen efter en längre tids utlandsvistelse kontakta Skatteverket omedelbart och skriv in dig i landet  om du varit utskriven. 

Anställd 

Här gäller de regler som finns i det land du arbetar i. Om du blir sjuk så har du rätt till sjukvård på samma villkor som övriga medborgare i det land du arbetar i. Detsamma gäller motsvarigheten till sjukpenning/sjukersättning. Från den dag du börjar jobba i annat EU/EES-land och Schweiz har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Observera att ersättningar vid sjukdom skiljer sig åt mellan länderna, t ex i antal karensdagar. Ta reda på vad som gäller i just det land du kommer att arbeta i.

Ersättning för en arbetsskada utgår från den arbetsskadeförsäkring som gäller i det land du arbetar i.

Utsänd av din arbetsgivare och egenföretagare 
Här gäller samma förutsättningar som i föräldraförsäkringen. I regel är du försäkrad i det land du arbetar i oavsett du är anställd eller egenföretagare, men det finns undantag. Om din svenska arbetsgivare har sänt dig till annat land för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning gäller fortfarande den svenska socialförsäkringen inklusive arbetsskadeförsäkringen. För att en arbetstagare ska kunna kvarstå i det utsändande landets lagstiftning ska arbetstagaren ha omfattats av det landets lagstiftning 1 månad före utsändning. Detta gäller även egenföretagare som istället kan sända ut sig själva under en begränsad period.

För att du som anställd ska kunna vara fortsatt försäkrad i Sverige krävs:

 • att arbetet utomlands är tillfälligt. Utsändningsreglerna fastställer att en utsändningsperiod ska vara avsedd att pågå i längst 24 månader och att det inte finns några möjligheter till förlängning av utsändningen utöver dessa 24 månader.
 • att det finns ett direkt anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det innebär t.ex. att det är den sändande arbetsgivaren som ansvarar för och styr arbetets art.  
 •  för att en arbetstagare ska kunna kvarstå i det sändande landets lagstiftning krävs att arbetstagaren omfattats av det landets lagstiftning en månad i förväg
 • att du inte sänds ut för att ersätta någon annan utsänd person

För att du som egenföretagare ska kunna vara fortsatt försäkrad i Sverige krävs:

 • att arbetet utomlands är tillfälligt, i första hand inte längre än 24 månader.  Det är möjligt att dela upp de 24 månaderna i mindre delar, vilket innebär att man kan ansöka om en förlängning upp till de 24 månaderna.
 • att du i betydande omfattning varit verksam som egenföretagare i Sverige under minst 2 månader innan arbetet påbörjades utomlands.
 • att omfattningen och tiden för utlandsarbetet är bestämt på förhand och kan styrkas genom relevanta avtal.
 • att det arbete du kommer att utföra utomlands är liknande det arbete du utför i Sverige.
 • att din egen verksamhet i Sverige upprätthålls så att det finns möjlighet att återuppta den efter utlandsarbetet.

Om en egenföretagare inte uppfyller dessa kriterier anses han eller hon bedriva verksamhet som egenföretagare i medlemsstat och omfattas av den statens lagstiftning.

Utsändningen innebär att de rättigheter och skyldigheter som personen, arbetsgivaren eller egenföretagaren har i det utsändande medlemslandet kvarstår. Det gäller t.ex. skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter för det arbete som utförs, men även rätten att få förmåner från det medlemslandet. Det gäller om personen uppfyller bestämmelserna enligt de nationella förmånsreglerna.

Ett villkor ytterligare är att du har fått ett intyg från Försäkringskassan som visar att du inte ska betala

 sociala avgifter i det land du arbetar i. Myndigheterna i det land du arbetar i måste också godkänna att du undantas från landets egen försäkring.

Om du är försäkrad i Sverige behöver du det Europeiska Sjukförsäkringskortet för att kunna få nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukförsäkringssystem. Om du är ute längre än 12 månader behöver du istället för EU-kortet ett särskilt intyg från Försäkringskassan.

Särskilda regler för gränsarbetare
Är du gränsarbetare (om du arbetar i en medlemsstat och bor i en annan dit du återvänder minst en gång i veckan) eller arbetar du i flera EU/EES-länder eller Schweiz? Då gäller särskilda regler för vad du omfattas av och har rätt till från socialförsäkringen. För närmare information om vad som gäller för dig ska du vända dig till Försäkringskassan. Gäller det arbetslöshetsersättning kan Arbetsförmedlingen eller din arbetslöshetskassa lämna information.

Pensionär
Om du som pensionär med pension från Sverige bosätter dig utomlands så tillhör du ändå den svenska socialförsäkringen. För att få vård i bosättningslandet måste du få ett intyg från Försäkringskassan. När detta intyg är registrerat i bosättningslandet har du rätt till det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som medborgarna i landet.

Läs gärna också på den nordiska socialförsäkringsportalen.

(Nordisk socialförsäkringsportal har sammanställts av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna)  

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan


Exempel – sjukförsäkring för arbete i Tyskland:

Alice är skådespelare. Förra hösten anställdes hon på en större teater i Tyskland. Anställningen var tidsbegränsad och gällde fram till sommaren. Under senvåren bröt hon benet under en repetition och blev inlagd på sjukhus i Berlin.

 

Eftersom Alice har arbetat i Tyskland i mindre än två år, räknas hennes uppehälle som en tillfällig vistelse. Som svensk medborgare har Alice ändå rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som tyska invånare. Det har även det EU-kort som hon såg till att skaffa i Sverige innan hon påbörjade sin anställning bidragit till.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se