Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationellt / FN/Unesco

FN/Unesco

Unesco bildades 1945 och är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco verkar för att skydda och främja kulturell mångfald och bevara världens natur- och kulturarv. Inom kulturområdet arbetar Unesco med flera frågor och uppdrag.

Unesco har exempelvis i uppgift att främja och skydda press- och yttrandefrihet och verkar för allas tillgång till information och informationsteknologi, kulturell mångfald och pluralism inom media.

För att uppnå sina mål arbetar Unesco på många olika sätt. Organisationen sprider goda exempel och bygger nätverk mellan experter genom studier och utredningar, analyserar och publicerar statistik och rapporter inom områdena kultur och kommunikation, utbildning och vetenskap.

Genom att utse vissa dagar som så kallade Unescodagar sätter organisationen ökat fokus på särskilda frågor. Exempel på Unescodagar är Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling den 21 maj, Världsbokdagen den 23 april och Pressfrihetsdagen den 3 maj.

En betydelsefull del för Unesco är att arbeta med normativa instrument som deklarationer, rekommendationer och konventioner. Dessa gemensamma regler arbetas fram tillsammans med medlemsländerna. Syftet är att många medlemsländer kan enas om och arbeta efter dessa. Det starkaste normativa instrumentet är en konvention. Har ett land skrivit under och ratificerat en konvention är landets regering ansvarig för att det som står i konventionen följs och genomförs. I många fall ska länderna regelbundet rapportera till Unesco om hur de arbetar med konventionens texter.

Generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, enades 27 oktober 1980 om en rekommendation om att erkänna konstnärers yrkesstatus. Denna rekommendation är grunden till ytterligare rapporter och tillägg. Konstnärsnämnden lät översätta Rekommendation om att erkänna konstnärers yrkesstatus under 2015.

Myndigheten har under 2015 också bistått Kulturdepartementet med svar på en enkät från Unesco om konstnärers villkor allt från yttrandefrihet, digitalisering, mobilitet och ekonomiska samt sociala villkor. Unesco har sammanställt det i en slutrapport - Full Analytic Report (2015) on the implementation of the UNESCO 1980 Recommendation concerning the Status of the Artist.

Konstnärsnämnden har också översatt Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet en rapport från FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter, Farida Shaheed. En genomgång av staters skyldighet att respektera, skydda och uppfylla rättigheter för konstnärlig frihet.

Unesco har för första gången publicerat en rapport om den kulturpolitiska utvecklingen i världen. Det är tio år sedan Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005-konventionen) trädde i kraft. Rapporten ger en lägesbeskrivning av konventionens implementering och hur dess målsättningar uppnåtts under dess första decennium. Läs hela rapporten Reshaping Cultural Policies  eller sammanfattningen.

Uppdaterad: 2016-05-23 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se