Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Krisstipendier / Frågor & svar om Krisstipendium

Frågor & svar om Krisstipendium

Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen. Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film.

Nedan hittar du frågor och svar om vilka som kan få Krisstipendium och hur ansökan går till.
Sista ansökningsdag för Krisstipendium var den 14 maj 2020

Hittar du inte svar på din fråga? Mejla oss på krisstipendium@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden är en av flera myndigheter som fördelar krisstödet  från regeringen. Här hittar du information om andra myndigheters krisstöd  

Om vilka som kan söka Krisstipendium

Vem kan söka Krisstipendiet hos Konstnärsnämnden?
Stipendiet är till för dig som är yrkesverksam konstnär och som till följd av Coronakrisen drabbats av uteblivna intäkter. Intäktsbortfallet måste uppgå till minst 15 000 kronor, exklusive moms, alternativt 15 000 kr brutto vid utebliven löneinkomst. Du måste kunna styrka att du haft ett intäktsbortfall genom att visa upp ett avtal eller en överenskommelse som slutits med en uppdragsgivare/arbetsgivare. 

Vem kan inte få Krisstipendiet från Konstnärsnämnden?
Du kan inte få Krisstipendium om du:
- under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti, 10-årigt långtidsstipendium eller femårigt arbetsstipendium.
- erhåller ersättning för mer än halvtid från A-kassan under den period som intäktsbortfallet avser.
- är/var studerande på mer än 50 % under perioden du söker krisstipendium för.
- har/hade en heltidsanställning under perioden du söker krisstipendium för, detta inkluderar anställning i Musik-, Teater- och Dansallianserna.

Kan jag söka Krisstipendium om jag nyligen har fått stipendium från Konstnärsnämnden?
Det beror på vilken typ av stipendium du har fått beviljat. Du kan inte få Krisstipendium om du under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti, om du har långtidsstipendium eller femårigt arbetsstipendium. Det beror på att de medel som avsatts från regeringen i krisstöd riktar sig till de konstnärer som just nu har störst ekonomiskt behov och som inte har någon form av grundfinansiering.

Kan jag söka Krisstipendium om jag nyligen fått ett ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden?
Ja, du kan söka men beroende på när du tilldelades stipendiet kan det komma att påverka din möjlighet att få Krisstipendium.

Kan jag söka Krisstipendium om jag går på A-kassa?
Det beror på hur mycket ersättning du får från A-kassan. Du kan inte få Krisstipendium om du erhåller ersättning för mer än halvtid från A-kassan under den period som intäktsbortfallet ägde rum eller skulle ägt rum. 

Vilken tidsperiod avser stödet?
Den uteblivna ersättningen måste ha skett i samband med inställda konstnärliga uppdrag som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Du kan även söka om du drabbats av utebliven ersättning för konstnärliga uppdrag som skulle inträffat under perioden 12 mars till 31 augusti, men som har blivit uppskjutna till nästa år, om du inte kommer få ersättning för uppdraget under 2020. Kontrakt/avtal måste vara skrivna/avtalade innan den 29 mars 2020.

För att få Krisstipendium måste jag ha haft ett intäktsbortfall. Men hur bevisar jag det?
I ansökan ska du bifoga dokument som visar på den intäkt/inkomst du skulle ha fått, men som fallit bort till följd av pandemin/covid-19. Det kan exempelvis vara avtal, kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat som styrker uppdraget.

Kan jag söka Krisstipendium om jag har korttidsarbete eller korttidspermittering?
Nej, du kan inte ansöka om Krisstipendium om du har korttidsarbete eller korttidspermittering under den period som intäktsbortfallet avser om din anställning är mer än halvtid i grunden.

Kan jag ansöka om Krisstipendium om jag har ett avtal/överenskommelse utan fast angivet ersättningsbelopp?
Ja, om du har ett avtal om konstnärligt uppdrag som saknar fast angivet ersättningsbelopp, t ex en konsert där ersättningen skulle utgöra andel av biljettintäkter, kan du räkna intäktsbortfallet som den minimilön den fackliga organisationen rekommenderar för motsvarande uppdrag. Detta kan även gälla konstnärers deltagande vid vernissager med mera om det fanns en överenskommelse om ersättning.

Hur prioriterar Konstnärsnämnden vilka som ska få Krisstipendium?
Konstnärsnämnden prioriterar bland inkomna ansökningar framför allt utifrån ekonomiskt behov och utifrån omfattning av den konstnärliga verksamheten.

Kan vi söka Krisstipendium hos Konstnärsnämnden som grupp?
Nej, du kan bara söka Krisstipendium som enskild konstnär. Om ni som grupp vill söka krisstöd ska ni vända er till Statens kulturråd för att undersöka om ni kan få ersättning. 
Här hittar du information på Statens kulturråds hemsida

Jag är arrangör av konst/kulturevenemang och har drabbats ekonomiskt när dessa ställts in. Kan jag söka Krisstipendium hos Konstnärsnämnden?
Nej, du kan bara söka Krisstipendium som enskild konstnär/ konstnär med enskild firma. Du kan däremot vända dig till Statens kulturråd för att undersöka om ni kan få ersättning.
Här hittar du information på Statens kulturråds hemsida

Kan jag ansöka om Krisstipendium om jag bedriver mina konstnärliga uppdrag i eget Aktiebolag (AB) eller Handelsbolag (HB) och saknar avtal?
Ja, om du till exempel är filmare och har planerat att göra en dokumentärfilm under perioden, och i budget lagt in ersättning för ditt arbete som lön/arvode från ditt AB, och sedan blir utan lön då filmproduktionen blir uppskjuten på grund av den pågående pandemin. Då kan du ansöka om Krisstipendium för ditt intäktsbortfall även om du saknar avtal med ditt egna AB. Du måste dock kunna styrka din planerade inkomst genom att bifoga tidplan, budget samt dokumenterad finansiering (t ex beslut från Filminstitutet eller liknande) för filmprojektet. I budgeten ska din budgeterade lön framgå. Projektet måste ha haft bekräftad finansiering innan 29 mars och det budgeterade intäktsbortfallet måste röra perioden 12 mars – 31 augusti. (Exemplet är från filmområdet men kan även gälla andra konstområden.)

Om ansökningsperiod och hur du ansöker om Krisstipendium

Hur söker jag Krisstipendiet?
Sista ansökningsdagen har gått ut. Alla stipendier söks via vårt digitala ansökningssystem på vår hemsida:
Här hittar du vårt ansökningssystem och kan logga in 

När kan jag söka om Krisstipendiet?
Sista ansökningsdagen har gått ut. Ansökningsperioden för krisstipendierna var 28 april-14 maj 2020.

Kan jag komplettera ansökan?
Det går inte att komplettera ansökan efter att utlysningen har stängt. Endast kompletta ansökningar kommer att handläggas.

Om vad som måste vara med i din ansökan och hur intäktsbortfall kan styrkas

Vad ska jag bifoga till ansökan?
Till ansökan ska du bifoga dokument som styrker ditt intäktsbortfall. Det kan exempelvis vara avtal, överenskommelser, kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat som styrker uppdraget.

Vilka dokumentformat är godkända för de intyg som laddas upp?
Bilagor godkänns i följande format: pdf, word, jpg, jpeg och png. Bilagornas storlek kan sammantaget uppgå till 5 MB.

För att få Krisstipendium måste jag ha haft ett intäktsbortfall. Men hur bevisar jag det?
I ansökan ska du bifoga dokument som visar på den intäkt/inkomst du skulle ha fått, men som fallit bort till följd av pandemin/covid-19. Det kan exempelvis vara avtal, kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat som styrker uppdraget.

Vi har bara ett muntligt avtal hur gör jag då?
Konstnärsnämnden kan inte fatta beslut om utdelning av Krisstipendium enbart baserat på muntliga överenskommelser. 

Vilken information behöver ett intyg innehålla för att godkännas?
Intyget ska innehålla information om uppdragstagare (konstnär), uppdragsgivare (beställare/arrangör), typ av uppdrag, och avtalad ersättning exklusive moms. Datum då avtalet/överenskommelsen tecknades ska också framgå. 

Om nivåerna i stipendiet som kan sökas och vilka typer av intäktsbortfall du kan söka för

Hur mycket kan jag ansöka om i Krisstipendium?
Krisstipendierna är till för att kompensera för intäktsbortfall så summan du kan ansöka om är beroende av hur mycket du har gått miste om. Krisstipendierna ligger på tre olika nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor. Du väljer själv vilken stipendienivå du söker, och du måste kunna styrka att de intäkter du förlorat motsvarar den summa du söker. Du kan inte söka för högre belopp än du har haft intäktsbortfall för. Det går alltså inte att avrunda uppåt.

Är det större chans att beviljas Krisstipendium om jag ansöker om det lägre beloppet?
Nej, Konstnärsnämnden gör prioriteringar utifrån framför allt ekonomiskt behov, inte utifrån sökt belopp.

Varför kan jag bara söka stipendium på de fasta nivåerna 15 000 kronor, 30 000 kronor och 50 000 kronor?
Vi vill att pengarna ska kunna betalas ut så snabbt som möjligt. Stipendierna är på fasta nivåer så att vi kan handlägga ansökningarna snabbare och få ut de beviljade stipendierna.

Varför är högsta stipendiebeloppet på 50 000 kronor jag har haft ett större intäktsbortfall än så?
För att de medel som regeringen har avsatt i krisstöd till Konstnärsnämnden att fördela ska räcka till så många konstnärer som möjligt har Konstnärsnämndens styrelse beslutat om ett maxtak på 50 000 kr.

Varför måste jag ha haft ett intäktsbortfall på 15 000 kr för att få söka? 
Vi vill att ansökningarna ska kunna handläggas och pengarna betalas ut så snabbt som möjligt och har därför blivit tvungna att begränsa.

För vilken typ av uppdrag kan intäktsbortfallet gälla? 
Uppdragen ska vara kopplade till din konstnärliga verksamhet, det kan vara föreställningar, workshops, konserter, utställningar, konstnärssamtal med mera.

Kan jag få ersättning för potentiell utebliven försäljning eller potentiellt uteblivet uppdrag?
Nej, du kan bara få ersättning för avtalade uppdrag där du kan styrka ett intäktsbortfall genom till exempel ett avtal.

Kan jag få ersättning för att jag får färre uppdrag i min konstnärliga verksamhet?
Du kan inte få ersättning för potentiella eller förväntade uteblivna uppdrag om de inte varit avtalade innan den 29 mars och du kan styrka intäktsbortfallet.

Kan jag söka Krisstipendium om mitt uppdrag har blivit uppskjutet men jag inte vet till när?
Ja, du kan söka Krisstipendium men du måste meddela Konstnärsnämnden om uppdraget kommer att bli av i år, eftersom du då inte är berättigad att erhålla Krisstipendiet. Detta kan betyda att du kan bli återbetalningsskyldig.

Varför kan jag inte söka Krisstipendium om mitt uppdrag blivit uppskjutet till hösten?
De medel som regeringen har avsatt i krispaketet är till för att kompensera för intäktsbortfall. Om uppdraget är uppskjutet till hösten kan du inte söka Krisstipendiet eftersom intäkten kommer betalas ut under 2020 och därför inte räknas som intäktsbortfall.

Jag har förlorat intäkter men har redan fått kompensation för det i form av andra bidrag. Kan jag söka Krisstipendium ändå?
Nej, du kan inte få krisstipendium för samma intäktsbortfall som du redan fått ersättning från en annan bidragsgivare för.

Jag har mer än 50 000 kr i intäktsbortfall kopplat till ett uppdrag/avtal, kan jag söka stöd från er för del av bortfallet och få övrig del från andra bidragsgivare?
Ja, du kan söka för intäktsbortfall upp till 50 000 kr från Konstnärsnämnden, och från andra bidragsgivare för resterande del. Däremot kan du inte få Krisstipendium för del som ersatts eller kommer att ersättas av någon annan bidragsgivare. 

Om beslut och utbetalning

När beslutas om vilka som får Krisstipendiet?
Ansökningstiden gick ut den 14 maj 2020. För närvarande pågår handläggning av inkomna ansökningar.  Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om krisstipendierna i mitten av juni. Om väldigt många ansökningar kommer in kan det innebära en förskjutning i tidsplanen.

Vem fattar beslut om Krisstipendium?
Konstnärsnämndens direktör fattar, utifrån riktlinjer beslutade av Konstnärsnämndens styrelse den 27 april 2020, beslut om stipendierna efter beredning av myndighetens handläggare.

Jag har ansökt om Krisstipendium. När får jag reda på om jag har fått det?
Beslutet kommer att kommuniceras via mejl till samtliga sökanden så fort det är fattat. Målet är att medlen ska ha betalats ut innan midsommar.

Kommer alla som har ansökt om Krisstipendium att beviljas?
De pengar som Konstnärsnämnden har fått av regeringen för att fördela ut som krisstipendier är begränsade. Om de sökta stipendierna samlat uppgår till mer än de medel Konstnärsnämnden har fått av regeringen, måste Konstnärsnämnden prioritera bland inkomna ansökningar.

Kan jag beviljas del av sökt belopp?
Nej, Konstnärsnämnden kommer antingen att bevilja eller avslå din ansökan om Krisstipendium. Vid beviljande kommer hela det sökta beloppet att beviljas. Du väljer själv vilket av de tre beloppen du söker och bekräftar intäktsbortfall för hela det sökta beloppet.

Jag har ansökt om Krisstipendium men inte fått det. Kan jag överklaga beslutet?
Nej, beslutet kan inte överklagas.

När betalas pengarna ut?
Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om krisstipendierna i mitten av juni. Så fort besluten är fattade påbörjas utbetalningarna. Vi arbetar för att utbetalningar ska ske innan midsommar.

Hur betalas pengarna ut?
När du ansöker måste du ange ett personligt konto. Pengarna kommer att betalas ut till det konto som du anger i ansökan.

Om jag får stipendiet måste jag skatta för summan jag får?
Nej, Krisstipendium är skattefritt och behöver inte redovisas.
Uppdaterad: 2020-05-15 Tipsa om sidan

Har du frågor mejla till krisstipendium@konstnarsnamnden.se

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se