Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Förebyggande arbete

Förebygga hot, våld och trakasserier

Här har vi sammanställt information om vilka krav som lagen ställer när det gäller att förebygga risken på arbetsplatser för hot, våld och trakasserier.

Hot och våld är alltid en skrämmande upplevelse, både för den som utsätts direkt och för dem runt omkring. Därför ska det finnas rutiner på arbetsplatsen för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser som inbegriper trakasserier, hot och våld. 

Personlig säkerhet

Handboken Personlig säkerhet har tagits fram av Säkerhetspolisen för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper. I boken ges exempel på förbyggande åtgärder som är användbara för dig som yrkesutövare för att förhindra och avstyra hotfulla situationer.

Ansvar för arbetsmiljön bestäms i arbetsmiljölagen

Ansvaret för arbetsmiljön bestäms i arbetsmiljölagen. Den ställer krav på arbetsgivarna att de ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att du drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Om du är anställd är det därmed din arbetsgivare som har ansvar för att förebygga risken för hot, våld och trakasserier så långt det är möjligt. Det ska de göra genom att utforma och utrusta arbetsplatsen på bästa sätt. Detta gäller alla organisationer och företag. Om du är inhyrd eller praktikant omfattas du också av detta ansvar.

Arbetsgivarna ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka arbetsmiljön, bedöma vilka risker som finns, åtgärda riskerna och regelbundet följa upp och vid behov revidera åtgärderna. Det är ett sätt att skapa en trygg arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Det innebär bland annat att fortlöpande undersöka om det finns risker i verksamheten för exempelvis hot och våld, och i så fall vidta åtgärder. Om det finns en påtaglig risk för våld eller hot i samband med en viss arbetsuppgift får den inte utföras av en ensam person.

Använd checklistor för att kartlägga riskerna

Checklistor är ett bra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom behöver inte varje arbetsplats uppfinna sin egen checklista, utan Arbetsmiljöverket tillhandahåller flera olika. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns exempelvis en checklista för att kartlägga risken för hot och våld i arbetsmiljön.

Prevent är en ideell förening som verkar inom arbetsmiljöområdet. De tillhandahåller checklistor för olika branscher och händelser som hot och våld, men även för krishantering. Syftet är att "förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet". Prevent ger ut arbets- och utbildningsmaterial, faktaböcker och tidningen Arbetsliv. De informerar också inom arbetsmiljöområdet och håller utbildningar.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning

Det är din arbetsgivare som ansvarar för att göra en riskbedömning av arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid dokumenteras skriftligt, och alla åtgärder som ska utföras ska skrivas ner i en handlingsplan. Det går att göra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan mycket enkelt.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns exemplet Blankett för riskbedömning och handlingsplan som du kan utgå från.

Det är dock inte bara arbetsgivarna som ska delta i arbetsmiljöarbetet, utan även arbetstagarna. Om du upptäcker att arbetet innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska du eller skyddsombudet därför omedelbart underrätta arbetsgivaren.

När det är oklart vem som bär arbetsgivaransvaret

Många gånger är det oklart vem som bär arbetsgivarens ansvar för konstnärers arbetsmiljö. Hos enskilda uppdragsgivare, i tillfälliga konstellationer, men även hos etablerade företag och organisationer kan det finnas oklarheter kring arbetsmiljöansvaret. Du kan läsa vidare om detta i vår exempelsamling där arbetsrättsjurist Maria Hagberg Forss utreder oklarheter kring ansvarsfrågan.

I Brottsförebyggande rådets undersökning Hot och våld, om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samtalet, har en rad faktorer ringats in som tycks påverka hot och våld i arbetet. I rapporten finns checklistor som ska hjälpa dig att bedöma risker och behovet av att utveckla kunskapen. Frågorna i checklistorna handlar om vilka personer du kommer i kontakt med och i vilken utsträckning du och ditt arbete exponeras i medierna eller på internet. De handlar också om i vilken utsträckning du i din yrkesutövning för fram känsliga beslut eller ämnen eller kontroversiella politiska åsikter. Om sådana beskrivningar stämmer in på dig, så löper du extra stor risk att utsättas för hot och våld. Med hjälp av checklistorna går det att bedöma riskerna utifrån graden av medieexponering och hur kontroversiellt innehållet är.

Bedömning av risker och arbetsmiljöansvar under offentliga arrangemang

Vid offentliga arrangemang, som vid utställningar, debatter, konserter etc., är det alltid arrangören som ansvarar för säkerheten, och som är skyldig att undersöka hotbilden. Men din arbetsgivare har ändå kvar sitt ansvar för att göra en riskbedömning av den egna verksamheten.

Vid större arrangemang, eller vid arrangemang där det finns en tydlig hotbild, bör säkerheten planeras i samverkan mellan arrangören och polisen.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram Säkerhetsguide för evenemang som går att ladda ner på deras webbplats.

Arrangörens skyldigheter enligt MSB: 

  • Arrangören har alltid ett ordningsansvar under evenemanget.
  • Arrangören har ansvar för att det finns ett tillfredsställande skydd mot olyckor under evenemanget, till exempel när det gäller brandsäkerheten.
  • Arrangören är också arbetsgivare under evenemanget och har ett arbetsmiljöansvar. Det betyder att arbetsmiljölagens regler om arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet gäller under evenemanget.
  • De krav på arbetsmiljön som har specificerats i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter kan behöva aktualiseras inför och under evenemanget. Vilka regler det är beror på vad det systematiska arbetsmiljöarbetet visar när det gäller hot och våld mot personal, eller första hjälpen och krisstöd för personal.
  • Arrangören bör ta kontakt med ett försäkringsbolag för att hitta ett lämpligt försäkringsskydd för personal, besökare och materiel. Försäkringsbolaget behöver en bra beskrivning av evenemanget i dialogen mellan arrangören och bolaget så att det blir rätt försäkringsskydd. Dialogen bör dokumenteras i ett försäkringsbrev.

Det är viktigt att anmäla och följa upp

Tillbud och händelser med hot och våld i arbetet ska utredas och dokumenteras. Om du utsätts för hot och våld i arbetet ska du snabbt få den hjälp och det stöd som du behöver för att förebygga och lindra fysisk och psykisk skada. För detta ska finnas särskilda rutiner som arbetsgivaren ansvarar för att ta fram. Arbetsmiljöverkets rapport Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet är en kunskapssammanställning som även innehåller riktlinjer för att motverka denna typ av arbetsmiljöproblem.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2018-06-20 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Säkerhetspolisens publikation som personlig säkerhet

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se