Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar

Vem ansvarar för konstnärers arbetsmiljö och trygghet i arbetslivet?

En av de stora utmaningarna när det gäller konstnärers trygghet i arbetslivet är det oklara arbetsmiljöansvaret och ansvarsfördelningen. De förhållanden som länge präglat konstnärernas arbetsmarknad uppmärksammas numera som utmaningar för arbetsmarknaden i sin helhet: Andelen fasta anställningar minskar, mindre arbetsställen och antalet egenföretagare ökar tillsammans med flexibla arbetssätt.

Konsekvensen är att lagstiftningen inte längre klarar av att, på ett tydligt och effektivt sätt, reglera arbetsmiljöansvaret. Därför har vi, tillsammans med arbetsrättjurist Maria Hagberg Forss, försökt att reda ut de vanligaste frågorna om ansvar för arbetsmiljön som konstnärerna ställs inför.

Som stöd har vi tillsammans med Maria Hagberg Forss även tagit fram en kort skrift Ansvar för arbetsmiljön – några vanliga begrepp. I denna redogörs för de större dragen i lagstiftningen kring ansvarsförhållanden för arbetsmiljön: om arbetsgivarens ansvar och vad som kännetecknar ett anställningsförhållande; om rådighetsansvar och samordningsansvar; straffansvar och skadeståndsansvar.

Frågorna har tagits fram i samarbete med bland annat KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och andra konstnärsorganisationer. En del frågeställningar har hämtats ur Transits undersökning Hot och kränkningar (2015) och Myndigheten för kulturanalys rapport Värdar eller väktare (2016).

Några inledande hållpunkter om arbetsmiljöansvaret

Om du har en arbetsgivare, har denne ett långtgående ansvar för att förebygga risken för hot och hat. Om du saknar arbetsgivare, och det inte finns något fast arbetsställe i en lokal eller på ett markområde där du utför ditt arbete, finns det heller ingen aktör som enligt lag har ett arbetsmiljöansvar för dig.

Konstnär och uppdragsgivare bör tillsammans riskbedöma och åtgärda

Om du är egenföretagare eller uppdragstagare är det särskilt viktigt att du inför dina uppdrag tänker igenom vilka eventuella risker i form av hat och hot som uppdraget skulle kunna innebära. Du bör analysera riskerna och i möjligaste mån försöka förebygga dem. Detta bör du göra i samråd med uppdragsgivaren och dokumentera vad ni kommer överens om i ett skriftligt avtal eller kontrakt. Även om uppdragsgivaren inte har något lagstadgat arbetsmiljöansvar, är denne rimligen angelägen om att förebygga hot och hat i samband med uppdragets utförande.

Det är alltså viktigt att du och uppdragsgivaren tillsammans går igenom vilka eventuella risker som kan finnas och hur arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret ska hanteras. Om ni på förhand uppmärksammar dessa frågor och kommer överens om vad som ska gälla, är mycket vunnet vad gäller att förebygga ohälsa och olycksfall.

Det underlättar att i sådana sammanhang ha någon form av checklista att gå igenom, och det finns många checklistor att ladda ned, även branschanpassade (se till exempel prevent.se). På så sätt kan du bedriva ditt eget systematiska arbetsmiljöarbete.

En viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att du tillsammans med uppdragsgivaren tänker igenom vad olika typer av informationsspridning skulle kunna innebära för risker. Utifrån denna riskbild kan ni bättre planera vilken information, kommunikation och marknadsföring som kan och bör läggas ut på webbplatser och på andra sociala eller i traditionella medier.

Om du har blivit utsatt för hot och våld i arbetet

Om du utsatts för hot eller hat under ett uppdrag, bör du själv alltid polisanmäla saken. Även om du kanske inte själv kan bedöma om du är utsatt för ett brott eller inte, kan du alltid ringa Polisen på telefonnummer 114 14 för att få vägledning om hur du ska agera. Dels kan Polisen ge stöd och hjälp när du till exempel har blivit utsatt för olaga hot, dels kan en anmälan stoppa gärningspersonen från att upprepa den typen av brott. Anmälan kan också göra att personen kan lagföras och eventuellt få betala ersättning till dig för skador. Du kan också få stöd och hjälp genom olika stödorganisationer, till exempel Brottsofferjouren.

Arbetsmiljöansvaret på fasta arbetsställen

Om du har ett fast arbetsställe där uppdraget ska utföras, bör du ta reda på vem som råder över arbetsstället och därmed har rådighets- och samordningsansvar. Denne har ju ett visst arbetsmiljöansvar, och det är viktigt att tillkännage det på arbetsstället. Om det finns risk för hat och hot på arbetsstället är det särskilt viktigt att skyddsanordningar och säkerhetsarrangemang finns på plats, liksom att säkerhetsrutiner och handlingsplaner samordnas mellan de som arbetar där. Här kan uppdragsgivaren, arrangören eller producenten behöva kontakta fastighetsägaren eller hyresvärden, om den som råder över arbetsstället upptäcker brister i lokalens fasta eller lösa anordningar och inte själv kan åtgärda dem.Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se