Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Hot / Vad säger lagen om hot?

Vad säger lagen om hot?

Här har vi sammanställt information om lagstiftning som rör hot, samt vad lagar och förskrifter säger om hot i arbetet.

Brottsbalken om brott mot frihet och frid

Brottsbalkens avsnitt om olaga hot rör brott som hotar din personliga trygghet. Men hot kan också påverka din handlingsfrihet, alltså styra hur du agerar.
Ett hot i lagens mening (ett så kallat olaga hot) är ett hot om att du ska komma att utsättas för ett annat brott, till exempel mord eller misshandel. Hot som inte hotar om ett annat brott, kan i stället vara brott som utpressning eller olaga tvång.

I boken Näthat diskuterar Alexandra Sackemark och Mårten Schultz hur lagtexten tillämpas vid olaga hot, som både kan vara förtäckta, som ”jag vet var du bor” och som direkta, ”jag ska döda dig”. Men hot behöver inte framkalla ”allvarlig fruktan” hos den som hotas för att räknas som ett brott. Det räcker med att hotet är av en karaktär som normalt sett uppfattas på det sättet. En annan viktig aspekt som författarna tar upp är att ett hotfullt uttalande inte ensamt är tillräckligt för att vara ett brott, men att det tillsammans med andra uttalanden kan vara det.

Hot mot demokratin

Att förtroendevalda, journalister och konstnärer tvingas till tystnad på grund av hot – hot om våld eller annat brott – kan i förlängningen undergräva den fria åsiktsbildningen och kunskapssökandet. Den här typen av brott är enligt yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen brott mot den medborgerliga friheten och kallas i brottsbalken för olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen. Inom polisen har man börjat klassificera denna typ av brott som demokratibrott. Även Brottsofferjouren använder sig av detta begrepp.

Lagen om ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön bestäms i arbetsmiljölagen. Om du är anställd är det arbetsgivaren som har ansvar för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Det ska arbetsgivaren göra genom att utforma och utrusta arbetsplatsen på bästa sätt. Detta gäller alla organisationer och företag. Om du är inhyrd eller praktikant omfattas du också av detta ansvar.

Föreskrift om hot och våld i arbetet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön innebär att alla arbetsgivare måste

  • utreda vilka risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet
  • vidta alla nödvändiga förebyggande åtgärder som motiveras av utredningen
  • ordna arbetet så att risken för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt är förebyggd
  • se till att arbetstagarna har tillräcklig utbildning och information och har fått tillräckliga instruktioner för att kunna arbeta säkert
  • se till att en arbetsuppgift inte utförs som ensamarbete om den medför påtaglig risk för våld eller hot om våld.

När det har hänt något som har haft inslag av hot eller våld ska arbetsgivaren dokumentera och utreda det. Om du är drabbad ska arbetsgivaren se till att du snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk eller psykisk skada. För detta ska arbetsgivaren ha särskilda rutiner. Om hotet har inneburit en allvarlig fara för liv och hälsa ska arbetsgivaren också omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket.

Se vidare i avsnitt om att  Förebygga hot, våld och trakasserier. 

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2018-03-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se