Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Trakasserier och sexuella trakasserier / Vad säger lagen om olika former av trakasserier?

Vad säger lagen om olika former av trakasserier?

Här har vi sammanställt information om lagstiftning som rör trakasserier, samt vad lagar och föreskrifter säger om trakasserier i arbetet.

Trakasserier i sig är inte ett rättsligt begrepp, utan hänger ihop med diskrimineringslagen. Trakasserierna blir ett brott om någon kränker dig på ett sätt som kan kopplas till diskrimineringsgrunderna. Andra slags trakasserier kan falla under andra brottsrubriceringar, som olaga förföljelse eller fridskränkning. Men sexuella trakasserier är ett särskilt brott enligt diskrimineringslagstiftningen.

Trakasserier och sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen

Trakasserier – liksom hatbrott och näthat – omfattar flera olika brott utan att i sig vara juridiska termer. När trakasserier kan kopplas till diskrimineringsgrunderna är det ett brott enligt diskrimineringslagen. Trakasserier används även som samlingsbegrepp för brott enligt brottsbalkens bestämmelser.

Diskrimineringslagen definierar begreppet diskriminering. Det står att trakasserier avser ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder

Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Arbetsgivarens skyldigheter

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att utreda och vidta åtgärder om du utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier på din arbetsplats. Därför är det viktigt att du berättar om det skulle hända. Ansvaret gäller även om du är praktikant eller inhyrd arbetskraft (Diskrimineringslagen 2 kap 3§).

De som bryter mot diskrimineringslagen kan dömas att betala diskrimineringsersättning till den som har blivit trakasserad.

Brottsbalkens bestämmelser om stalkning

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en och samma person upprepade gånger utsätter dig för hot, våld eller trakasserier. För att olaga förföljelse ska vara ett brott enligt brottsbalken måste handlingarna bestå av någon eller några av följande brott:

 • misshandel
 • olaga tvång
 • olaga hot
 • hemfridsbrott eller olaga intrång
 • ofredande
 • sexuellt ofredande
 • skadegörelse eller försök till skadegörelse
 • överträdelse av kontaktförbud

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Olaga förföljelse är det svårt för rättsväsendet att upptäcka och bevisa olaga förföljelse. Det beror på att flera av de ingående underbrotten, särskilt ofredande, har låg prioritet.

Läs mer om övriga former av trakasserier som kan vara ett brott enligt brottsbalken under rubrikerna Hatbrott och Näthat.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.Uppdaterad: 2018-03-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se