Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Företagande / Företagsformer

Företagsformer

Enskild firma

Enskild firma är den absolut vanligaste företagsformen bland konstnärer. En enskild firma är ingen juridisk person (så som exempelvis ett aktiebolag), utan det är ditt personnummer som är företagets "organisationsnummer". Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, som t.ex. skulder och ingångna avtal. Det är alltså du som privatperson och inte företaget som exempelvis hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess.

En enskild firma bör registreras hos Bolagsverket, men det finns inget krav på detta.

En enskild firma "ägs" alltid av bara en person. Men skattemässigt kan du dela överskottet eller underskottet i enskild firma med en sambo som du har gemensamma barn med, eller med make/maka (inget krav på gemensamma barn om ni är gifta).

Fördelen med enskild firma är att administrationen är enkel och billig. Nackdelen är att det kan vara svårt att riktigt förstå skillnaden mellan "företagets" pengar och dina "egna" pengar. Skattemässigt är de olika företagsformerna i princip likvärdiga, dock finns vissa gynnsamma moms- och skatteregler som endast gäller för enskild firma.

Läs mer om detta i avsnittet om moms i Konstnärsguiden.

Handelsbolag

Handelsbolag är en relativ ovanlig bolagsform bland konstnärer. Ett handelsbolag ska ha två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. Trots att handelsbolaget är en juridisk person med eget organisationsnummer, tar man som delägare i ett handelsbolag på sig ett privat ekonomiskt ansvar. En delägare är personligt och solidariskt ansvarig gentemot utomstående. Det innebär att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning på hela beloppet hos vem som helst av delägarna. Sedan är det upp till denne att i sin tur kräva övriga delägare på deras del av skulden.

Ett handelsbolag ska vara registrerat hos Bolagsverket.

Handelsbolag är komplicerat skattemässigt, och inkomstdeklarationen är besvärlig. Två makar (eller två sambor med gemensamma barn) kan lika gärna dela på överskott eller underskott i en enskild firma som den ene maken står för.

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar, kommanditdelägare, och minst en med ett obegränsat ansvar, komplementär. Kommanditdelägaren ansvarar endast för det kapital denne har registrerat hos Bolagsverket som ansvarskapital. Komplementären är  obegränsat personligt ansvarig.

Enkelt bolag

Ett enkelt bolag är ingen självständig företagsform, utan är när två eller flera enskilda näringsidkare har en gemensam verksamhet under ett gemensamt namn. Det kan också vara aktiebolag som samarbetar. Enkelt bolag kallas ibland konsortium.

Ett enkelt bolag kan inte registreras, så om man vill ha ett namnskydd får en av de enskilda näringsidkarna registrera företagsnamnet hos Bolagsverket. Var och en av bolagsmännen redovisar sin andel av vinster och förluster. Man kan ansöka om att få en gemensam momsredovisning.

I och med att två makar (och sambor om man har gemensamma barn) skattemässigt kan dela på verksamheten är det inte särskilt vanligt att man använder den krångliga samarbetsformen enkelt bolag. Läs mer om enkla bolag på Skatteverket.

Aktiebolag

Mindre vanligt som bolagsform inom konstnärsgruppen men en ökande trend. Ett aktiebolag är en juridisk person med eget organisationsnummer. Bolaget kan ha en eller flera ägare. Ägarens personliga ansvar är begränsad och det enda man i princip kan förlora är det satsade aktiekapitalet. Det finns en klar skiljelinje mellan ägaren och företaget. Som arbetande delägare i bolaget anses du som anställd och kan ta ut lön. Som aktieägare finns det även möjlighet att få utdelning på dina aktier.

Ett aktiebolag ska vara registrerat hos Bolagsverket för att anses vara bildat.

I ett litet aktiebolag, vilket de flesta aktiebolag som drivs av konstnärer är, har man tagit bort revisionsplikten. Ett stort aktiebolag ska dock ha revisor. Bolaget räknas som stort om det uppfyller minst två av följande tre villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning  (summa tillgångar i bolaget)
  • Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning.

Pedagogiskt är det en fördel med aktiebolag, eftersom det finns en knivskarp skiljelinje mellan aktiebolagets ekonomi och din egen ekonomi. Det uppstår sällan skattemässiga överraskningar, eftersom bolaget ska dra skatt när du tar ut lön, och betala in den skatten till Skatteverket. Vissa smärre fördelar finns det också eftersom du räknas som anställd, exempelvis när det gäller skattefria minnesgåvor och friskvård.

Nackdelen är att det krävs mer administration i ett aktiebolag. Även de minsta aktiebolagen ska upprätta en årsredovisning varje år och skicka in den till Bolagsverket. Vissa av skattefördelarna i enskild firma gäller inte för aktiebolag, exempelvis möjligheten att sälja egen bildkonst momsfritt och möjligheten att utjämna inkomsten mellan åren via upphovsmannakonto. I enskild firma är det låga egenavgifter från 62 år och uppåt, medan arbetsgivaravgifterna i ett aktiebolag sänks först från och med 66 års ålder.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening består av minst tre (juridiska eller fysiska) personer, som blir medlemmar i föreningen. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Själva föreningen ska inte ha till syfte att gå med vinst. Utbytet för medlemmar kan till exempel vara en anställning, en låg ateljéhyra, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

 Den ekonomiska föreningen är en egen juridisk person med eget organisationsnummer. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är begränsat till insatt kapital som kan variera från 1 krona och uppåt. En ekonomisk förening ska vara registrerad hos bolagsverket för att anses vara bildad.

Som arbetande medlem i föreningen anses du som anställd och kan ta ut lön. Som medlem finns det även möjlighet att få utdelning på föreningens vinst i form av återbäring eller efterlikvid.

En ekonomisk förening ska ha revisor, men denne behöver inte vara kvalificerad revisor (auktoriserad eller godkänd).

Fördelar och nackdelar är i princip desamma som för aktiebolag. Dock har revisionsplikten inte avskaffats, inte ens för de allra minsta ekonomiska föreningarna. Alla ekonomiska föreningar ska varje år upprätta en årsredovisning. Mindre ekonomiska föreningar behöver dock inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket, men om någon begär att få en årsredovisning ska denne kunna få en sådan. Årsredovisningen är alltså offentlig.

En helt ny lag om ekonomiska föreningar trädde i kraft 1 juli 2018. Den nya lagen påminner om aktiebolagslagens uppbyggnad och flera nya bestämmelser för ekonomiska föreningar har liknande formuleringar som aktiebolagslagens bestämmelser. Den nya lagen innebär att det blir lättare att driva verksamhet som ekonomisk förening. Flera av de nya reglerna gäller även för bostadsrättsföreningar. Läs mer om den nya lagen här.

Ideell förening

En ideell förening kan registreras hos Bolagsverket om den bedriver näringsverksamhet. Inom kulturområdet är det främst teater- och musikverksamhet som drivs som ideell förening där skådespelare, musiker m.fl. är anställda av föreningen. Det finns ingen civilrättslig lagstiftning om ideella föreningar, men det har utvecklats en god föreningssed som man förväntas följa. Läs mer om ideella föreningar på Skatteverket.

Se mer på verksamt.se 
En sajt där myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlat information, verktyg och e-tjänster som du kan ha nytta av.

För mer specifik information rörande särskilt konstområde finns konstnärsorganisationer, se vidare på KLYS-Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

 

Uppdaterad: 2021-03-11 Tipsa om sidan

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se