Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationellt / FN/Unesco

FN/Unesco

Unesco bildades 1945 och är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco verkar för att skydda och främja kulturell mångfald och bevara världens natur- och kulturarv. Inom kulturområdet arbetar Unesco med flera frågor och uppdrag.

Unesco arbetar med att främja och skydda press- och yttrandefrihet och verkar för allas tillgång till information och informationsteknologi, kulturell mångfald och pluralism inom media. Svenska Unescorådet främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

För att uppnå sina mål arbetar Unesco på många olika sätt. Organisationen sprider goda exempel och bygger nätverk mellan experter genom studier och utredningar, analyserar och publicerar statistik och rapporter inom områdena kultur och kommunikation, utbildning och vetenskap.

Genom att utse vissa dagar som så kallade Unescodagar sätter organisationen ökat fokus på särskilda frågor. Exempel på Unescodagar är Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling den 21 maj, Världsbokdagen den 23 april och Pressfrihetsdagen den 3 maj.

En betydelsefull del för Unesco är att arbeta med normativa instrument som deklarationer, rekommendationer och konventioner. Dessa gemensamma regler arbetas fram tillsammans med medlemsländerna. Syftet är att många medlemsländer kan enas om och arbeta efter dessa. Det starkaste normativa instrumentet är en konvention. Har ett land skrivit under och ratificerat en konvention är landets regering ansvarig för att det som står i konventionen följs och genomförs. I många fall ska länderna regelbundet rapportera till Unesco om hur de arbetar med konventionens texter.

Unescos kommitté om konventioner och rekommendationer behandlar anmälningsärenden av brott mot mänskliga rättigheter avseende bl.a. konstnärer.  Både individer och frivilligorganisationer kan anmäla fall till kommittén antingen som offer eller med kunskap om en kränkning. Ett fall anmäls genom ett underskrivet brev där kränkningen tydligt redogörs för, antingen på engelska eller franska, skickas till:

Office of international Standards and Legal Affairs of Unesco.
7 place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
France

Generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, enades 27 oktober 1980 om en rekommendation om att erkänna konstnärers yrkesstatus. Denna rekommendation är grunden till ytterligare rapporter och tillägg. Konstnärsnämnden lät översätta Rekommendation om att erkänna konstnärers yrkesstatus under 2015.

Myndigheten har under 2018 också bistått Kulturdepartementet med svar på en enkät från Unesco om konstnärers villkor allt från yttrandefrihet, digitalisering, mobilitet och ekonomiska samt sociala villkor. Unesco sammanställer enkätsvaren i en särskild slutrapport under våren 2019. Under 2014 skickade Unesco ut liknande enkät och som sammanställdes i rapporten  –  Full Analytic Report (2015) on the implementation of the UNESCO 1980 Recommendation concerning the Status of the Artist.

Konstnärsnämnden har också översatt Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet en rapport från FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter, Farida Shaheed. En genomgång av staters skyldighet att respektera, skydda och uppfylla rättigheter för konstnärlig frihet. Vi har även på vår hemsida byggt upp en vägledning om att motverka hot och hat. Vägledningen hjälper enskilda konstnärer som utsätts för hot, våld och trakasserier men ger också information om hur man kan arbeta förebyggande. Syftet är att skapa en tryggare arbetsmiljö för framförallt frilansande konstnärer som ofta står utanför det skydd som anställda i regel har.

Uppdaterad: 2019-01-22 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se